Regulamin

Sklep internetowy akai.sklep.pl, dostępny jest pod adresem www.akai.sklep.pl prowadzony przez

ELLIT Spółka Cywilna
ul. Gdyńska 11
06-500 Mława

NIP 5691899631
Regon 387635589

zwany dalej Firma ELLIT

Klienci mogą kontaktować się z firmą pod adresem mailowym biuro.ellit@gmail.com


1. Firma ELLIT prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.akai.sklep.pl

2. Klient ma możliwość korzystania dokonując rejestracji i tworzenia konto na stronie www.akai.sklep.pl, w którym gromadzone są dane oraz informacje o nim dotyczące jego działań w obrębie konta. Świadczenie usług w ramach konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Firma ELLIT dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularzaobejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Firma ELLIT jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta na stronie www.akai.sklep.plnależy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Firma ELLIT, której przedmiotem są usługi świadczone przez Firma ELLIT, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu na stronie www.akai.sklep.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze strony oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne na stroni www.akai.sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.akai.sklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Dostawy wskazanym na stronie www.akai.sklep.pl w zakładce Koszt i sposób dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Firma ELLIT dotycząca zakupu danego produktu w sklepie internetowym www.akai.sklep.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów za pośrednictwem strony www.akai.sklep.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

– Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.

– Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firma ELLIT, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

10. Czas wysyłki produktów wynosi nie więcej niż 48 godzin od złożenia i opłacenia zamówienia, lub złożenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

11. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach www.akai.sklep.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu.
Serwis sprzętu AKAI zakupionego za pośrednictwem Firrmy ELLIT, jest realizowany za pośrednictwem Firmy ARCONET.
W celu skorzystania z serwisu na zakupiony u nas sprzęt nalerzy skontaktować się z ARCONET
poprzez stronę www.arconet.pl,
telefonicznie pod numerem +48 61 879 89 93
lub mailowo infolinia@arconet.pl

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

12. Firma ELLIT odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza, lub w formie pisemnej na adres:

ELLIT Spółka Cywilna
ul. Gdyńska 11
06-500 Mława

14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma ELLIT niezwłocznie i bez zwłoki wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

15. Firma ELLIT rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni reklamacja Firma ELLIT nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Firma ELLIT W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Klient, zwracając produkt ma obowiązek odesłać go w oryginalnym opakowaniu w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania wraz z Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

…………………………………………………
Miejscowość, data


…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania


……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Nazwa i adres przedsiębiorcy


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1


odstępuję od umowy kupna ……………………………………………………………………………………………………………………………. zawartej dnia ……………………………………….., za pośrednictwem sklepu internetowego ……………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ……………………………. zł (słownie ………………………………………………………………………………złotych) przekazem pocztowym na adres……………………………………………………………………………………………………………………………
lub na konto nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie proszę o odebranie ……………………………………………………………….. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

……………………………………………………..
podpis Konsumenta


1 Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.akai.sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepuwww.akai.sklep.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Podane przez Klientów dane osobowe Firma ELLIT zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Klient dokonujący zakupu nawww.akai.sklep.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji na stronie www.akai.sklep.pl adres e-mail będzie przetwarzany przez Firma ELLIT w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety mogą służyć do opublikowania w sieci Internet opinii o sklepie.

19. Firma ELLIT może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach strony. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firma ELLIT, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

20. Klient przy pierwszym logowaniu nastronę www.akai.sklep.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Firma ELLIT.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie ogólne przepisy prawa polskieo.

22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firma ELLIT w ramach strony www.akai.sklep.pl będą rozstrzygane przez właściwy sąd.